top of page

higashiosaka osaka

tsunagu saboh
tsunagu kohboh

Interior design / design_works Tomoaki Ozaki

Lighting design / LightRange Hiroaki Sugata 

Logo design / Sou ohara

Contractor / nomic

Photo / Tsuwamonogura 

bottom of page